Content

Audio

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमश्शाश्वतीस्समा: ।

यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधी: काममोहितम् ।।1.2.15।। 15

Translation

निषाद O Fowler, त्वम् you, यत् for which reason, क्रौञ्चमिथुनात् from the pair of krauncha birds, काममोहितम् when they were infatuated by love, एकम् one, अवधी: have killed, (तत् for that reason), शाश्वती: permanently, समा: for long years, प्रतिष्ठां glorious, मा गम: you will never get.

"O fowler, since you have killed one of the pair of infatuated kraunchas you will be permanently deprived of your position".