Content

विसृज्य कन्या: काकुत्स्थ राजा त्रिदशविक्रम:।।1.33.9।।

मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदानं सह मन्त्रिभि:।

देशकालौ प्रदानस्य सदृशे प्रतिपादनम्।।1.33.10।।

Translation

काकुत्स्थ O Rama, त्रिदशविक्रम: a man endowed with the prowess of celestials, मन्त्रज्ञ: one who is wellversed in counselling, राजा the king, कन्या: daughters, विसृज्य leaving, मन्त्रिभि: सह along with ministers, प्रदानम् bestowing of maidens, मन्त्रयामास consulted, प्रदानस्य for bestowing, देशकालौ proper time and place, सदृशे for a suitable person, प्रतिपादनम् about giving in marriage (consulted).

"O Rama after sending away his daughters, the king endowed with the power of the celestials and wellversed in the art of counselling, consulted his ministers about a suitable person for marriage of his daughters at proper time and place.