Content

[Hanuman tells the story of Rama to Sita.]

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान्हरिपुङ्गवः।

दुःखाद्दुःखाभिभूताया स्सान्त्वमुत्तरमब्रवीत्।।5.34.1।।

Translation

हरिपुङ्गवः monkey leader, हनुमान् Hanuman, दुःखात् with sadness, दुःखाभिभूतायाः overwhelmed with grief, तस्याः to her, तत् those, वचनम् words, श्रुत्वा after hearing, सान्त्वम् comforting, उत्तरम् reply, अब्रवीत् spoke.

Hearing the words of Sita who was overwhelmed with grief, the monkey leader Hanuman felt sad and thus spoke comforting her: