Content

Audio

[ Arrival of Rama in the court of Janaka--Viswamitra introduces Rama and Lakshmana.]

तत: प्रागुत्तरां गत्वा रामस्सौमित्रिणा सह।

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्।।1.50.1।।

Translation

तत: afterwards, राम: Rama, सौमित्रिणा सह accompanied by Lakshmana, विश्वामित्रम् Visvamitra, पुरस्कृत्य keeping him ahead, प्रागुत्तरां northeasterly direction, गत्वा having gone, यज्ञवाटम् sacrificial ground, उपागमत् reached.

Rama accompanied by Lakshmana with Viswamitra ahead proceeded in northeasterly direction and reached the sacrificial ground.