Content

पूर्णचन्द्रानन श्श्यामो गूढजत्रुररिन्दमः।

आजानुबाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः।।2.48.29।।

पूर्वाभिभाषी मधुर स्सत्यवादी महाबलः।

सौम्यस्सर्वस्य लोकस्य चन्द्रवत्प्रियदर्शनः।।2.48.30।।

नूनं पुरुषशार्दूलो मत्तमातङ्गविक्रमः।

शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन् स महारथः।।2.48.31।।

Translation

पूर्णचन्द्राननः a man with his countenance resembling the full moon, श्यामः bluehued,
गूढजत्रुः with clavicles, अरिन्दमः subduer of enemies, अजानुबाहुः one with kneelong arms, पद्माक्षः lotuseyed, लक्ष्मण पूर्वजः the elder brother of Lakshmana, पूर्वाभिभाषी the first to address others, मधुरः sweetnatured, सत्यवादी one who always speaks the truth, महाबलः mighty, सौम्यः pleasing, सर्वस्य लोकस्य of the entire world, चन्द्रवत् like the Moon, प्रियदर्शनः of charming appearance, पुरुषशार्दूलः tiger among men, मत्तमातङ्गविक्रमः powerful like an intoxicated elephant, महारथ: great charioteer, स रामः that Rama, नूनम् certainly, अरण्यानि in the forest, विचरन् moving about, शोभयिष्यति will add grace.

Rama, elder brother to Lakshmana is a tiger among men, a subduer of enemies, powerful like an intoxicated elephant, and a great charioteer. Blue in complexion, he has a face like the full Moon. He has lotuslike eyes, kneelong arms and fleshy clavicles. Endowed with a sweet nature, he always speaks the truth and the first to speak to others. When he roams the forest, charming like the Moon and pleasing to the whole world, he will surely make it look graceful.