Content

मां प्रधृष्य स ते कालः प्राप्तोऽयं राक्षसाधम।

आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च।।3.56.17।।

Translation

राक्षसाधम O vilest of demons, माम् me, प्रधृष्य having assaulted, आत्मनः your, राक्षसानां च of all demons, अन्तःपुरस्य च and of women of the harem, वधाय for destruction, सः कालः that time, ते to you, प्राप्तः has come near.

You vilest of demons, since you have assaulted me, the time of your death and destruction of all demons and of all women in the harem has drawn near.