Content

एवमुक्त्वा तु मां तत्र वस्त्रेणैकेन वानरः।

निर्वासयामास तदा वाली विगतसाध्वसः4.10.26।।

Translation

वानरः monkey, वाली Vali, तत्र there, माम् me, एवम् in that way, उक्त्वा having spoken, विगतसाध्वसः unperturbed, तदा then, एकेन with a single, वस्त्रेण cloth, निर्वासयामास banished me.

'When Vali, the monkey, spoke that way I remained unperturbed. He banished me with the only cloth I was wearing.