Content

अहं ह्याजौस्थितस्यास्य करिष्यामि यथेप्सितम्।

वृक्षैर्मुष्टिप्रहारैश्च पीडितः प्रतियास्यति4.16.8।।

Translation

अहम् I, इति आजौ in the battlefield, स्थितस्य when he stands, अस्य his, यत् whatever, ईप्सितम् desire, करिष्यामि I will do, वृक्षैः by the trees, मुष्टिप्रहारैश्च by hitting with fists, पीडितः hurt, प्रतियास्यति will run back

'When he faces me in the battlefield, I will hit him with trees and fists, and he will run back for life.