Content

न मामन्येन सम्रब्धं प्रमत्तं योद्धु मर्हसि।

इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभूवादर्शने तव4.17.20।।

Translation

तव your, आदर्शने not seen, अन्येन with others, सम्रब्धम् engaged in combat, प्रमत्तम् engrossed, माम् me, योद्धुम् attacked, नार्हसि not proper on your part, इति thus, मे my, बुद्धि: mind, उत्पन्ना strike, बभूव become