Content

विषये वा पुरे वा ते यदा पापं करोम्यहम्।

न च त्वामवजाने च कस्मात्त्वं हंस्यकिल्बिषम्4.17.23।।

फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्।

मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्4.17.24।।

Translation

अहम् I am, यदा when, ते your, विषये वा or in your affairs, पुरे वा or in your city, पापम् sin, न करोमि I did not, त्वाम् to you, न च and not, अवजाने I did not insult you, अकिल्बिषम् not done any harm to you, नित्यम् always, फलमूलाशनम् living on fruits and roots, वनगोचरम् roaming in the forest, वानरम् monkey, इह here, अप्रतियुध्यन्तम् not come to battle with you, अन्येन others, समागतम् come, माम् me, कस्मात् why, हंसि do you kill

'I did no harm to your affairs or to your city. I did not insult you. Why did you choose to kill me, a monkey roaming in the forest and living on fruits and roots? I was not fighting you. Why did you come and strike a person like me?