Content

सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा

भर्तुस्सकाशादपनीयमाना।

ददर्श रामं शरचापपाणिं

स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम्4.24.27।।

Translation

परिरभ्यमाणा while she was clinging, भर्तुः husband's, सकाशात् from his presence, अपनीयमाना while she was taken away, सा she, विस्फुरन्ती struggling, शरचापपाणिम् wielding bow and arrows, स्वतेजसा by his effulgence, सूर्यमिव like the Sun, ज्वलन्तम् glowing, रामम् Rama, ददर्श saw.

While Tara was clinging to her husband and struggling, and was being removed from there, she saw effulgent Rama holding bow and arrows glittering like the Sun.