Content

क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।

बहून्मेध्यान्मृगान्हत्वा चेरतुर्यमुनावने।।2.55.33।।

Translation

तत: then, भ्रातरौ the two brothers, रामलक्ष्मणौ Rama and Lakshmana, क्रोशमात्रम् a krosa, गत्वा having gone, मेध्यान् suitable for sacrifice (pure), बहून् many, मृगान् deer, हत्वा having slain, यमुनावने in the forest on the bank of Yamuna, चेरतु: ate.

After walking a krosa into the forest on the bank of Yamuna, the two brothers killed many deer suitable for sacrifice and ate them.