Content

Audio

इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यमहल्यामिदमब्रवीत्।

सुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथाऽगतम्।1.48.22।।

Translation

इन्द्रस्तु Indra, प्रहसन् smilingly, अहल्याम् addressing Ahalya, इदम् वाक्यम् these words, अब्रवीत् spoke, सुश्रोणि one with lovely hips, परितुष्ट: अस्मि I am gratified, यथागतम् in the way I have come, गमिष्यामि I shall go.

Indra smilingly said to Ahalya, 'O One with lovely hips, I am gratified. I shall go away the way I have come'.