Content

स लोकपालप्रतिमप्रभाववां

स्तीर्त्वा महात्मा वरदो महानदीम्।

ततः समृद्धान् शुभसस्यमालिनः

क्रमेण वत्सान् मुदितानुपागमत्।।2.52.101।।

Translation

महात्मा highsouled, वरदः bestower of boons, लोकपालप्रतिप्रभाववान् equal in splendour to the Protector of the world, सः he (such Rama), महानदीम् mighty river, तीर्त्वा having crossed, ततः then, क्रमेण gradually, समृद्धान् highly prosperous, मुदितान् with happy people, वत्सा (country known as) Vatsa, उपागमत् reached.

Having crossed that mighty river, the highsouled Rama, bestower of boons and equal in splendour, to the Protector of the world reached Vatsa by and by, a highly prosperous country inhabited by happy people.