Content

दमश्शमः क्षमा धर्मो धृतिस्सत्यं पराक्रमः।

पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डश्चाप्यपराधिषु4.17.18।।

Translation

राजन् O king, दमः selfcontrol, शमः control of mind, intellect, memory and ego क्षमा tolerance, धर्मः righteousness, धृतिः forbearance, सत्यम् truthfulness, पराक्रमः valour, अपराधिषु towards the offenders, दण्डश्च punishment, पार्थिवानाम् for king's, गुणाः virtues

'O king selfcontrol (of organs of action and sense organs), righteousness, steadfastness, truthfulness, valiance and capacity to punish the offenders are virtues of a king.