Content

तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान्

वराहमृश्यं पृषतं महारुरुम्।

आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ

वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम्।।2.52.102।।

Translation

बुभुक्षितौ famished, तौ they, तत्र there, वराहम् a boar, ऋश्यम् a whitefooted male antelope, पृषतम् spotted deer, महारुरुम् a great deer with black stripes, चतुरः four, मृगान् animals, हत्वा killed, मेध्यम् pure meat, त्वरितम् quickly, आदाय partaking as food, काले in the evening, वासाय for rest, वनस्पतिम् under a tree, ययतुः reached.

Famished, they (Rama and Lakshmana) killed a boar, a rishya (whitefooted male antelope), a spotted deer and a great deer with black stripes. They partook the meat and reached a tree by evening where they rested for the night.
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्विपञ्चाश स्सर्गः।।
Thus ends the fiftysecond sarga of Ayodhyakanda of the holy Ramayana, the first epic composed by sage Valmiki.