Content

प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि सम्भ्रमम्।

दर्पमात्रं विनेष्यामि न च प्राणैर्विमोक्ष्यते4.16.7।।

Translation

अहम् I am, गत्वा after going, सुग्रीवम् Sugriva, प्रतियोत्स्यामि will fight accepting his challenge, सम्भ्रमम् anxiety, जहि give up, अस्य his, दर्पमात्रं pride, विनेष्यामि I will subdue, प्राणैः with life, न विमोक्ष्यते not be relieved

'I shall accept the challenge and fight with Sugriva. Give up your anxiety. I will destroy his pride, not his life.